جامع نیوز:مهندس علیرضا صیدی از سوی هیئت مدیره شرکت مخابرات استان تهران بعنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شد. به گزارش جامع نیوزگفتنی است دکتر علیرضا بقایی بعنوان رییس هیئت مدیره ،مهندس غلامرضا شیدایی بعنوان نایب رییس هیئت مدیره و مهندس علیرضا صیدی بعنوان مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران معرفی شدند.

جامع نیوز:مهندس علیرضا صیدی از سوی هیئت مدیره شرکت مخابرات استان تهران بعنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شد.
به گزارش جامع نیوزگفتنی است دکتر علیرضا بقایی بعنوان رییس هیئت مدیره ،مهندس غلامرضا شیدایی بعنوان نایب رییس هیئت مدیره و مهندس علیرضا صیدی بعنوان مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران معرفی شدند.