جامع نیوز:در راستای انجام مصوبه ۱۵۲ سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور از تاریخ اول مهر ماه تعرفه اینترنت پرسرعت نامحدود برای مشترکین جدید مخابرات استان تهران تغییر می یابد. به گزارش جامع نیوز، محمد رضا بیدخام معاون بازاریابی و فروش شرکت مخابرات استان تهران ضمن اعلام این مطلب گفت: با اجرای مصوبه مذکور ضریب […]

جامع نیوز:در راستای انجام مصوبه ۱۵۲ سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور از تاریخ اول مهر ماه تعرفه اینترنت پرسرعت نامحدود برای مشترکین جدید مخابرات استان تهران تغییر می یابد.
به گزارش جامع نیوز، محمد رضا بیدخام معاون بازاریابی و فروش شرکت مخابرات استان تهران ضمن اعلام این مطلب گفت: با اجرای مصوبه مذکور ضریب اشتراک برای ایندسته از مشترکین جدید از ۱ به ۱۰ به ۱ به ۸ تغییر می یابد.
وی در پایان گفت: تعرفه جدید خدمات اینترنت پر سرعت مطابق جدول ذیل می باشد.

تعرفه های جدید خدمات اینترنت پرسرعت مبتنی بر ADSL قیمت ها به ریال
نامحدود
(حداکثر ۸-۱)

مشخصات

سرعت
۱۲۵۰۰۰

تعرفه

K 128
۱۵۰۰۰۰

تعرفه

K 256
۲۴۰۰۰۰

تعرفه

K 512
۴۳۰۰۰۰

تعرفه

M 1
۷۴۰۰۰۰

تعرفه

M 2