جامع نیوز:رئیس جمهور در حکمی، آقای عبدالرضا رحمانی فضلی را ضمن حفظ سمت در وزارت کشور ، به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب کرد. در حکم دکتر حسن روحانی برای عبدالرضا رحانی فضلی، تاکید شده است، وی ضمن تصدی عالی ترین منصب وزارت کشور، عهده دار ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر […]

جامع نیوز:رئیس جمهور در حکمی، آقای عبدالرضا رحمانی فضلی را ضمن حفظ سمت در وزارت کشور ، به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب کرد.

در حکم دکتر حسن روحانی برای عبدالرضا رحانی فضلی، تاکید شده است، وی ضمن تصدی عالی ترین منصب وزارت کشور، عهده دار ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر شده است.