جامع نیوز:ارائه خدمات بانکداری الکترونیک بانک سینا با اختلال همراه خواهد شد. با ارتقاء نسخه سوئیچ کارت بانک سینا (سیپا) در تاریخ ۱۵ دی ماه جاری، تمامی خدمات مبتنی بر کارت این بانک در حالت داخلی و شتابی در خودپردازها و کانال های الکترونیک با قطعی و اختلال همراه خواهد بود. به گزارش جامع نیوز، […]

جامع نیوز:ارائه خدمات بانکداری الکترونیک بانک سینا با اختلال همراه خواهد شد.

با ارتقاء نسخه سوئیچ کارت بانک سینا (سیپا) در تاریخ ۱۵ دی ماه جاری، تمامی خدمات مبتنی بر کارت این بانک در حالت داخلی و شتابی در خودپردازها و کانال های الکترونیک با قطعی و اختلال همراه خواهد بود.
به گزارش جامع نیوز، این قطعی به مدت ۴ ساعت و از یک دقیقه بامداد تا ساعت ۴ بامداد ۱۵ دی ماه جاری به طول خواهد انجامید.
به همین منظور ضروری است کلیه مشتریان و دارندگان کارت های بانکی سینا، قبل یا بعد از این زمان نسبت به انجام خدمات بانکی موردنیاز خود اقدام نمایند.