جامع نیوز: معاون فنی و امور گمرکی گمرک در بخشنامه ای به مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل لغو پیمان سپاری ارزی را ابلاغ کرد. به گزارش جامع نیوز، محمدرضا نادری معاون فنی و امور گمرکی گمرک در بخشنامه ای به مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل لغو پیمان سپاری ارزی را ابلاغ […]

جامع نیوز: معاون فنی و امور گمرکی گمرک در بخشنامه ای به مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل لغو پیمان سپاری ارزی را ابلاغ کرد.

به گزارش جامع نیوز، محمدرضا نادری معاون فنی و امور گمرکی گمرک در بخشنامه ای به مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل لغو پیمان سپاری ارزی را ابلاغ کرد. در متن این بخشنامه آمده است: باعنایت به مصوبه مورخ ۹۲.۹.۱۲ هیئت محترم وزیران و تأکید شورای عالی صادرات درجلسه مورخ ۹۲.۱۰.۲۱ مفاد بند ۵ بخشنامه مورخ ۹۱.۸.۳۰ موضوع لزوم تکمیل فرم نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات لغو و نیازی به اخذ و تکمیل فرم مذکور نمی باشد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام مراتب را مطابق بخشنامه ردیف ۵۱ مورخ ۸۵.۱۱.۲۰ به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.