به گزارش جامع نیوزدر گزارش مقایسه ای تحلیلی سرانه جرایم سوئیچ کارت بانک سینا با ۱۶ بانک عضو شبکه شتاب در حالت صادرکنندگی که مشمول جرایم بانک مرکزی است، بانک سینا توانسته با کاهش ۹۱ درصدی میزان سرانه جرایم ازای هر تراکنش صادر کنندگی، این مبلغ را به صورت متوسط از ۱۹.۶۳ ریال در سال […]

به گزارش جامع نیوزدر گزارش مقایسه ای تحلیلی سرانه جرایم سوئیچ کارت بانک سینا با ۱۶ بانک عضو شبکه شتاب در حالت صادرکنندگی که مشمول جرایم بانک مرکزی است، بانک سینا توانسته با کاهش ۹۱ درصدی میزان سرانه جرایم ازای هر تراکنش صادر کنندگی، این مبلغ را به صورت متوسط از ۱۹.۶۳ ریال در سال ۱۳۹۰ به مبلغ ۱.۷۸ ریال در ۶ ماهه اول سال ۹۲ تقلیل دهد در حالی که این مبلغ در شبکه بانکی از متوسط ۴۹.۰۶ ریال در سال ۹۰ به ۱۵.۹۵ ریال در ۶ ماهه اول سال ۹۲ رسیده است.
این گزارش به وضعیت جرایم پرداختی تراکنش های شتابی در شبکه بانکی کشور در یک بازه زمانی ۳۰ ماهه از ۱ فروردین ۱۳۹۰ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ پرداخته که طی آن بانک سینا رتبه دوم کمترین سرانه جرایم پرداختی را کسب کرده است.
این امر نشان دهنده تداوم و استمرار خدمات دهی مطلوب بانک سینا در دوره های زمانی مختلف در عرصه خدمات بانکداری الکترونیک می باشد.