جامع نیوز: بانک آینده در راستای ارائه خدمات متمایز و نوین بانکی، به منظور صرفه جویی در وقت و بهبود خدمت رسانی بانکی به مشتریان گرامی، نسبت به ارائه خدمت صدور «مجوز ورود به طرح ترافیک» در تهران و حومه اقدام نموده است. اجرای این طرح، یکی از رویدادهای ویژه بانکی است که بستر آن […]

جامع نیوز: بانک آینده در راستای ارائه خدمات متمایز و نوین بانکی، به منظور صرفه جویی در وقت و بهبود خدمت رسانی بانکی به مشتریان گرامی، نسبت به ارائه خدمت صدور «مجوز ورود به طرح ترافیک» در تهران و حومه اقدام نموده است. اجرای این طرح، یکی از رویدادهای ویژه بانکی است که بستر آن فقط در بانک آینده فراهم شده است.

در همین راستا مجوز طرح ترافیک در دو نوع قابل ارائه است

۱)مجوز روزانه نوع۱ (مجوز ورود در تمام ساعات روز) به مبلغ۱۸۰,۰۰۰ریال. این مجوز فقط برای تاریخ درخواستی مجاز و معتبر است و شما فقط در تاریخ درخواستی و یاانتخابی، مجاز به تردد در محدوده طرح ترافیک هستید.

۲) مجوز روزانه نوع۲ (مجوز ورود پس از ساعت ۱۰صبح) به مبلغ۱۳۲,۰۰۰ریال. مجوز طرح ترافیک روزانه نوع ۲، فقط برای تاریخ درخواستی مجاز و معتبر است و شما فقط در تاریخدرخواستی و یاانتخابی از ساعت ۱۰ صبح به بعد، مجاز به تردد در محدوده طرح ترافیک هستید.

بعد از انجام مراحل خرید اعتبار طرح ترافیک از دستگاه خودپرداز، شما میتوانید با ارسال شماره پلاک و شماره سریال از طریق پیامک، به محدوده طرح ترافیک وارد شوید.

مشتریان گرامی توجه داشته باشند؛ هنگام ارسال شماره پلاک خودرو، به جای هر یک از «حروف» مندرج در شماره پلاک، «عدد جایگزین» را به شرح ذیل ارسال فرمایند:

حرف

عدد جایگزین

الف

۰۱

ب

۰۲

ت

۰۴

ج

۰۶

د

۱۰

س

۱۵

ص

۱۷

ط

۱۹

ع

۲۱

ق

۲۴

ل

۲۷

م

۲۸

ن

۲۹

و

۳۰

ه

۳۱

ی

۳۲

گفتنی است؛ در حال حاضر، این خدمت برای تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب و فقط از طریق دستگاههای خودپرداز بانک آینده امکانپذیر است

* چنانچه مشتریان محترم بانک، در فرآیند پیگیری درخواست خرید با مشکلی مواجه شدند، از طریق شماره تلفن مرکز ارتباط بانک آینده (شماره تماس اختصاصی طرح ترافیک) ۲۷۶۶۳۸۰۰-۰۲۱ پاسخ خود را دریافت خواهند نمود.