جامع نیوز:”شورای پژوهش و مطالعات اجتماعی وزارت نفت” به منظور سیاست¬گذاری، هدایت و برنامه¬ریزی مطالعات تخصصی مسائل اجتماعی و سرمایه¬های انسانی مرتبط با صنعت نفت، تشکیل می¬شود. به گزارش جامع نیوزاز روابط عمومی وزارت نفت، فعالیت¬های “شورای پژوهش و مطالعات اجتماعی وزارت نفت” متناسب با سیاست¬ها، برنامه¬ها و رویکردهای وزارت نفت به مسائل اجتماعی مبتلا¬¬¬¬¬¬¬¬¬به […]

جامع نیوز:”شورای پژوهش و مطالعات اجتماعی وزارت نفت” به منظور سیاست¬گذاری، هدایت و برنامه¬ریزی مطالعات تخصصی مسائل اجتماعی و سرمایه¬های انسانی مرتبط با صنعت نفت، تشکیل می¬شود.
به گزارش جامع نیوزاز روابط عمومی وزارت نفت، فعالیت¬های “شورای پژوهش و مطالعات اجتماعی وزارت نفت” متناسب با سیاست¬ها، برنامه¬ها و رویکردهای وزارت نفت به مسائل اجتماعی مبتلا¬¬¬¬¬¬¬¬¬به این صنعت تدوین شده و این شورا در اجرای ماموریت¬های محوله به سیاست¬گذاری، هدایت و برنامه¬ریزی در زمینه مطالعات تخصصی اجتماعی و سرمایه¬های انسانی صنعت نفت خواهد پرداخت.
بر اساس این گزارش از جمله مهم¬ترین اهداف و وظایف شورای پژوهش و مطالعات اجتماعی وزارت نفت عبارت است از: اتخاذ شیوه¬ها و روش¬های لازم به منظور شناسایی و آسیب¬شناسی مسائل و ناهنجاری¬ها بر حسب مناطق عملیاتی و ویژگی¬های زیست¬محیطی، اقتصادی، فرهنگی و بومی؛ شناسایی و تبیین نیازهای پژوهشی مسائل اجتماعی سرمایه انسانی در صنعت نفت؛ طراحی و برنامه¬ریزی کارگاه¬های پژوهشی و آموزشی برای پژوهشگران و کارشناسان فعال در عرصه¬های اجتماعی صنعت نفت، شناسایی صاحب¬نظران در حوزه پژوهش¬های صنعتی، اجتماعی و ایجاد زمینه¬های جلب همکاری آنان، همفکری و تشریک مساعی با چهار شرکت اصلی صنعت نفت در جهت شناخت مسائل اجتماعی کارکنان و …
ریاست این شورا بر عهده مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت خواهد بود و مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت نفت، مدیران توسعه منابع انسانی چهار شرکت اصلی، سه نفر متخصص جامعه¬شناسی و ارتباطات اجتماعی و مشاور وزیر نفت سایر اعضای این شورا را تشکیل خواهند داد.