جامع نیوز:مدیر عامل بانک صادرات ایران :اعطای تسهیلات خرد و متوسط با نرخهای مصوب از اولویتهای بانک صادرات ایران در سال جاری است. به گزارش جامع نیوز مهندس پیشرو مدیرعامل این بانک ، در همایش تبیین سیاست‌های اعتباری بانک صادرات ایران گفت: بخش اعتباری بانک، نقش ممتاز، محوری و برجستهای در خلق درآمد و مدیریت […]

جامع نیوز:مدیر عامل بانک صادرات ایران :اعطای تسهیلات خرد و متوسط با نرخهای مصوب از اولویتهای بانک صادرات ایران در سال جاری است.
به گزارش جامع نیوز مهندس پیشرو مدیرعامل این بانک ، در همایش تبیین سیاست‌های اعتباری بانک صادرات ایران گفت: بخش اعتباری بانک، نقش ممتاز، محوری و برجستهای در خلق درآمد و مدیریت نقدینگی دارد. بخش اعتباری بانک با اعطای تسهیلات و وصول مطالبات و کسب سودهای مشاع و صدور ضمانتنامهها اصلیترین نقش را در خلق درآمد و تحقق EPS داشته و با تغییر اهرم اعتباری و پرداخت تسهیلات نقش اول را در مدیریت نقدینگی ایفا میکند.
مهندس پیشرو تأکید کرد: لازم است در چارچوب منابع جذب شده و با برنامهریزی دقیق تسهیلات پرداخت شود و اعطای تسهیلات خرد و متوسط، با نرخهای مصوب از اولویتهای بانک در سال جاری است.
وی افزود: پرداخت تسهیلات خرد و متوسط ریسک بانک را کاهش میدهد و قطعاً به نفع بانک خواهد بود. همچنین برای مشتریانی که مانده حساب جاری خوبی داشته باشند بر اساس مصوبه جدید تخفیف نرخ سود در نظر گرفتهایم.
مدیرعامل بانک صادرات ایران خاطرنشان کرد: امسال با توجه به مقوله اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال ١٣٩٣ و با توجه به رسالت اقتصادی بانک از واحدهای تولیدی کشور بیشتر حمایت خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات خوب صورت گرفته در بخش مطالبات ارزی گفت: با محوریت بخش ارز و بینالملل، موفق شدیم رقم مطالبات ارزی را کاهش دهیم و وضعیت باز ارزی را با اهتمام همکاران برطرف کنیم.