جامع نیوز: سقف برداشت از خودپردازهای بانک سرمایه توسط کارت های نقدی این بانک به ۴ میلیون ریال افزایش یافت. به گزارش جامع نیوز، به منظور تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان بانک سرمایه، از ابتدای خردادماه سال جاری سقف برداشت نقدی روزانه توسط کارت های نقدی بانک سرمایه از خودپردازهای این بانک به […]

جامع نیوز: سقف برداشت از خودپردازهای بانک سرمایه توسط کارت های نقدی این بانک به ۴ میلیون ریال افزایش یافت.

به گزارش جامع نیوز، به منظور تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان بانک سرمایه، از ابتدای خردادماه سال جاری سقف برداشت نقدی روزانه توسط کارت های نقدی بانک سرمایه از خودپردازهای این بانک به ۴ میلیون ریال افزایش یافت.