جامع نیوز:دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی آقایان مهندس محمدرضا پیشرو مدیرعامل بانک صادرات ایران و دکتر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران را به عنوان عضو هیأت امنای صندوق ضمانت سپرده‌ها به دکتر ولی اله سیف رئیس بانک مرکزی ج.ا.ا معرفی کرد. به گزارش جامع نیوز ارکان صندوق ضمانت سپرده‌ها […]

جامع نیوز:دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی آقایان مهندس محمدرضا پیشرو مدیرعامل بانک صادرات ایران و دکتر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران را به عنوان عضو هیأت امنای صندوق ضمانت سپرده‌ها به دکتر ولی اله سیف رئیس بانک مرکزی ج.ا.ا معرفی کرد.
به گزارش جامع نیوز ارکان صندوق ضمانت سپرده‌ها شامل هیأت امنا، هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس قانونی است.
بر همین اساس اعضای هیأت امنای صندوق از هفت نفر شامل: رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیأت امنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی، دادستان کل کشور یا معاون وی، عضو هیأت عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی، یک نفر از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک نفر از مدیران عامل بانکهای غیردولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد که از میان بانک‌های خصوصی مهندس پیشرو مدیرعامل بانک صادرات ایران و از میان بانک‌های دولتی دکتر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران به عنوان عضو هیأت امنای این صندوق منتصب گردیدند.
گفتنی است هیأت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت رئیس جمهوری و به استناد بند (د) ماده (٩۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها را در سال ١٣٩١ تصویب کرد.
این صندوق به صورت نهاد عمومی غیردولتی، برای مدت نامحدود و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه به سپرده گذاران در صورت ورشکستگی مؤسسات اعتباری با تابعیت ایرانی تأسیس شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی می‌باشد​