جامع نیوز:نشست “بررسی مشکلات گشایش اعتبارات اسنادی” دربانک توسعه صادرات با حضور مدیران امور مالی و امور بین الملل و تعدادی از رؤسای شعب برگزار شد. به گزارش جامع نیوز، این نشست به منظور شناخت و رسیدگی به موضوعات مرتبط با گشایش اعتبارات اسنادی و موانع ارزی مرتبط با صادرکنندگان برگزار شد.آقای محمدحسین مهرانی مدیرامور […]

جامع نیوز:نشست “بررسی مشکلات گشایش اعتبارات اسنادی” دربانک توسعه صادرات با حضور مدیران امور مالی و امور بین الملل و تعدادی از رؤسای شعب برگزار شد.

به گزارش جامع نیوز، این نشست به منظور شناخت و رسیدگی به موضوعات مرتبط با گشایش اعتبارات اسنادی و موانع ارزی مرتبط با صادرکنندگان برگزار شد.آقای محمدحسین مهرانی مدیرامور بین الملل بانک توسعه صادرات با اشاره به لزوم افزایش حجم گشایش های اعتبار اسنادی در شرایط فعلی اظهار داشت : باید مولفه های مختلف در این عرصه مد نظر قرار داد و در برخورد با تولیدکنندگان و بازرگانان تفاوت هایی را لحاظ کرد.همچنین در این جلسه آقای اکبری مدیر امور مالی بانک توسعه صادرات با اشاره به تغییرات شیوه تخصیص ارز و استفاده از منابع ارزی در بانک مرکزی، به ارائه راهکارهایی پیرامون چگونگی نقل و انتقالات ارزی در شرایط فعلی پرداخت.در این نشست با توجه به مشکلات مربوط به اطاله رسیدگی به پرونده های اعتبار اسنادی ارسالی از شعب پیشنهاد شد سقف اعتباری شعب در این زمینه افزایش یابد.جایگزینی و تغییر در وثیقه های ارائه پروانه سبز گمرکی و تسریع در پروسه ارسال اعتبار اسنادی وارداتی از طریق بانکهای کارگزار داخلی از دیگر موارد مطروحه در نشست یاد شده بود.در این نشست خانم خلیلی از کارشناسان مدیریت امور بین الملل بانک توسعه صادرات گزارشی از وضعیت فعلی کارگزاران بانک و نحوه تعامل با آنان ارائه کرد و روسای برخی شعب حاضر در جلسه به طرح مشکلات خود در این زمینه پرداختند.