جامع نیوز:مانده سپرده های بانک مسکن از ۹/۳۸۲ر۳۱۲ میلیارد ریال در پایان سال ۹۲ به مبلغ ۵/۰۴۱ر۳۳۸ میلیارد ریال در پایان مرداد ماه سال جاری رسید که طی این مدت ۲/۸ درصد رشد داشته است. به گزارش جامع نیواز بانک مسکن،سهم اشخاص حقیقی از کل سپرده ها ۹۱ درصد و سهم اشخاص حقوقی ۹درصد می […]

جامع نیوز:مانده سپرده های بانک مسکن از ۹/۳۸۲ر۳۱۲ میلیارد ریال در پایان سال ۹۲ به مبلغ ۵/۰۴۱ر۳۳۸ میلیارد ریال در پایان مرداد ماه سال جاری رسید که طی این مدت ۲/۸ درصد رشد داشته است.
به گزارش جامع نیواز بانک مسکن،سهم اشخاص حقیقی از کل سپرده ها ۹۱ درصد و سهم اشخاص حقوقی ۹درصد می باشد.
بیشترین افزایش در سپرده های بانک مسکن متعلق به حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز می باشد بطوری که مانده این سپرده از مبلغ ۴۲۵ر۹۴ میلیارد ریال در پایان سال گذشته به ۹/۲۱۷ر۱۱۰ میلیارد ریال رسید که معادل ۷/۱۶درصد رشد را نشان می دهد.