جامع نیوز:بانک مرکزی، شعب بانک کارآفرین را از نظر پیاده سازی طرح نماد یکی از بهترین نمونه های ممیزی شده در بین سایر بانک های دولتی و خصوصی معرفی کرد. به گزارش جامع نیوز، براساس ممیزی های بانک مرکزی از عملکرد شعب پایلوت و منتخب بانک کارآفرین، این بانک از منظر تبدیل و پیاده سازی […]

جامع نیوز:بانک مرکزی، شعب بانک کارآفرین را از نظر پیاده سازی طرح نماد یکی از بهترین نمونه های ممیزی شده در بین سایر بانک های دولتی و خصوصی معرفی کرد.
به گزارش جامع نیوز، براساس ممیزی های بانک مرکزی از عملکرد شعب پایلوت و منتخب بانک کارآفرین، این بانک از منظر تبدیل و پیاده سازی طرح نماد مطابق مقررات و دستورالعمل های اجرایی مربوطه، به عنوان یکی از بهترین نمونه های ممیزی شده در بین سایر بانک های دولتی و خصوصی معرفی شد.
براساس این گزارش، به دلیل اجرای موفقیت آمیز پیاده سازی طرح نماد در شعب پایلوت بانک کارآفرین، بانک مرکزی خواستار همکاری و مشارکت بانک کارآفرین در توسعه دستورالعمل های اجرایی طرح نماد در نظام بانکی کشور و توسعه دفاتر پیشخوان نماد از طریق شعب این بانک در سراسر کشور شد.
گفتنی است، مقرر شده است، ظرف مدت ۱۵ روز آینده مجوز دائم راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات گواهی طرح نماد برای شعب ممیزی شده بانک کارآفرین صادر شود.