جامع نیوز:مدیریت امور سرمایه انسانی بانک سامان با پیاده‌سازی نظام مدیریت فرآیندی، گواهی‌نامه نظام مدیریت کیفیت را از شرکت توف نورد، تحت اعتبار DAAKS آلمان دریافت کرد. به گزارش جامع نیوزاز بانک سامان، به منظور بهره‌مندی از نظام‌‌های نوین مدیریتی، مدیریت امور سرمایه انسانی، با بهبود در ساختار و فرایندهای خود توانست گواهی‌نامه نظام مدیریت […]

جامع نیوز:مدیریت امور سرمایه انسانی بانک سامان با پیاده‌سازی نظام مدیریت فرآیندی، گواهی‌نامه نظام مدیریت کیفیت را از شرکت توف نورد، تحت اعتبار DAAKS آلمان دریافت کرد.

به گزارش جامع نیوزاز بانک سامان، به منظور بهره‌مندی از نظام‌‌های نوین مدیریتی، مدیریت امور سرمایه انسانی، با بهبود در ساختار و فرایندهای خود توانست گواهی‌نامه نظام مدیریت کیفیت ISO9001:2008 را دریافت کند.

بر اساس این گزارش، حاصل پیاده‌سازی نظام مدیریت کیفیت در این مدیریت، شناسایی ۹ فرآیند عملیاتی، ۱۰ فرآیند مدیریتی پشتیبانی و ۶۳ گردش کار بوده است. همزمان با شناسایی فرآیندها، بررسی مستندات نیز آغاز شد و تمام آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها با توجه به تغییرات فرآیندی مورد بازنگری قرار گرفتند.

فرشته ضرابیه مدیر امور سرمایه انسانی بانک سامان درخصوص تاثیر این استاندارد بر فعالیت‌های این مدیریت اظهار داشت: پیاده‌سازی نظام مدیریت کیفیت به عنوان حداقل استاندارد لازم برای تامین رضایت مشتریان، نه یک امتیاز، که یک ضرورت است و پیاده‌سازی آن، نوعی سرمایه‌گذاری برای افزایش اثربخشی سازمانی است.

وی افزود: مدیریت امور سرمایه انسانی بانک مسیرهای مشخصی را برای شناسایی و برآورده کردن نیازها و انتظارهای کارکنان بانک ایجاد و تمام فرآیندهای خود را در جهت پاسخ‌گویی به این نیازها همسو کرده تا از این طریق، عملکرد کارکنان بانک، ارتقاء یابد.