جامع نیوز: با انعقاد قرارداد همکاری بین صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و صندوق ضمانت صادرات ایران با بانک سینا، ضمانتنامه های این دو صندوق به عنوان قسمتی از وثایق تسهیلات بانک جهت متقاضیان مورد پذیرش قرار می گیرند به گزارش جامع نیوز، متقاضیان دریافت ضمانت نامه ،صنایع کوچک هستند و طبق اساسنامه صندوق […]

جامع نیوز: با انعقاد قرارداد همکاری بین صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و صندوق ضمانت صادرات ایران با بانک سینا، ضمانتنامه های این دو صندوق به عنوان قسمتی از وثایق تسهیلات بانک جهت متقاضیان مورد پذیرش قرار می گیرند

به گزارش جامع نیوز، متقاضیان دریافت ضمانت نامه ،صنایع کوچک هستند و طبق اساسنامه صندوق به صنایعی اطلاق می شوند که تعداد کارکنان آنها زیر ۵۰ نفر باشد. تشخیص در این خصوص به عهده صندوق بوده و منوط به ارائه معرفی نامه از شرکت شهرک های صنعتی استان مربوطه است.همچنین طبق توافق صورت گرفته بین بانک سینا و صندوق ضمانت صادرات ایران، در راستای حمایت از سیاست های صادراتی و کمک به این بخش، ضمانتنامه های اعتباری این صندوق نیز به عنوان وثیقه تسهیلات در بانک سینا مورد پذیرش قرار می گیرد.