جامع نیوز:به منظورحمایت از متقاضیانی که موفق به پرداخت دیون خود نشده اند بخشش ۶ درصدی وجه التزام تاخیر تادیه دین در بانک توسعه تعاون تمدید گردید . براساس مصوبه هیات مدیره در خصوص تمدید طرح مجد، آن دسته از متقاضیانی که ازتاریخ ۹/۱۰/۹۳ تا پایان دهه مبارک فجر اقدام به تسویه بدهی خود به […]

جامع نیوز:به منظورحمایت از متقاضیانی که موفق به پرداخت دیون خود نشده اند بخشش ۶ درصدی وجه التزام تاخیر تادیه دین در بانک توسعه تعاون تمدید گردید .
براساس مصوبه هیات مدیره در خصوص تمدید طرح مجد، آن دسته از متقاضیانی که ازتاریخ ۹/۱۰/۹۳ تا پایان دهه مبارک فجر اقدام به تسویه بدهی خود به طور کامل نمایند مشمول بخشش ۶ درصدی وجه التزام تاخیر تادیه دین قرار خواهند گرفت .