جامع نیوز: به منظور تکریم ارباب رجوع ، تسهیل و تسریع در خدمت رسانی و صرفه جویی در وقت مشتریان میز خدمت در بانک صنعت ومعدن راه اندازی می شود. به گزارش جامع نیوز، با راه اندازی این طرح که از روز چهارم بهمن ماه سال جاری در طبقه همکف ساختمان مرکزی بانک مزبور انجام […]

جامع نیوز: به منظور تکریم ارباب رجوع ، تسهیل و تسریع در خدمت رسانی و صرفه جویی در وقت مشتریان میز خدمت در بانک صنعت ومعدن راه اندازی می شود.

به گزارش جامع نیوز، با راه اندازی این طرح که از روز چهارم بهمن ماه سال جاری در طبقه همکف ساختمان مرکزی بانک مزبور انجام می شود پاسخگویی حضوری به ارباب رجوع تنها در محل میز خدمت انجام خواهد شد.بنابر گزارش یاد شده نمایندگان مطلع و مجرب معاونت های ارزیابی طرح هاو اعتبارات ، نظارت و وصول مطالبات ، بانکی و بین الملل و مدیریت های مالی ، حقوقی و حسابرسی و بازرسی در محل یاد شده و پس از هماهنگی قبلی از طریق تلفن شماره ٢٢٠١٠٢٠٢ آماده خدمت رسانی به مراجعین هستند.