جامع نیوز:با تمهیداتی که در سامانه متمرکز بانکداری الکترونیک شعب بانک سینا صورت گرفت، صدور ضمانت نامه های ریالی در این بانک به صورت مکانیزه انجام می شود. با این اقدام، زمینه تسریع در صدور ضمانت نامه ها و کاهش خطاهای احتمالی انسانی در این خصوص فراهم شده است. در حال حاضر انواع ضمانت نامه […]

جامع نیوز:با تمهیداتی که در سامانه متمرکز بانکداری الکترونیک شعب بانک سینا صورت گرفت، صدور ضمانت نامه های ریالی در این بانک به صورت مکانیزه انجام می شود.
با این اقدام، زمینه تسریع در صدور ضمانت نامه ها و کاهش خطاهای احتمالی انسانی در این خصوص فراهم شده است.
در حال حاضر انواع ضمانت نامه های ریالی در بانک سینا صادر می شود که از آن جمله می توان به ضمانت نامه شرکت در مناقصه / مزایده، ضمانت نامه تضمین انجام خدمات، ضمانت نامه پیش پرداخت، ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمرکی، ضمانت نامه حسن انجام کار و ضمانت نامه تعهد پرداخت اشاره کرد.