جامع نیوز:معاون فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که توسط سازمان تامین اجتماعی وصول شده است، بروز رسانی شده و بدون اینکه بار اضافی بر مستخدم تحمیل کند از این سازمان به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می شود. نحوه انتقال حق بیمه سهم مستخدم […]

جامع نیوز:معاون فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که توسط سازمان تامین اجتماعی وصول شده است، بروز رسانی شده و بدون اینکه بار اضافی بر مستخدم تحمیل کند از این سازمان به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می شود.
نحوه انتقال حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت از تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری

به گزارش جامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، محمد حسن زدا افزود: مشمولین این قانون آن دسته از مستخدمین رسمی دولت هستند که در دوران پیمانی و یا قراردادی مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و به حکم قانون گذار و به تبع رسمی شدن، صندوق بیمه ای آنان به صندوق بازنشستگی کشوری تغییر یافته و حق بیمه آنان قبل از لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۳۹۳کل کشور ( تا پایان سال ۱۳۹۲) به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل نشده باشد.
وی تصریح کرد: بیمه شدگانی که انتقال حق بیمه آنان به صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۳انجام شده یا می شود مشروط بر آنکه درخواست آنان در این سال ثبت دفتر واحد اجرائی شده باشد نیز مشمول بهره مندی از مزایای مندرج در ضوابط مربوطه خواهند بود.
زدا در خصوص دوران پیمانی و قراردادی اظهار داشت: مجموع دوره زمانی که مستخدم رسمی دولت در مقطعی از خدمت به عنوان پیمانی، قراردادی، خرید خدمت و سایر عناوین به موجب قرارداد مستقیم با وزارتخانه ها و سایر دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری و یا قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده و به تبع آن حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده باشد در این صورت سوابق دولتی این قبیل مشمولین نزد سایر دستگاههای دولتی و یا اجرایی نیز تابع ضوابط مذکور است.