جامع نیوز:معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی از صدور کارت شناسایی ویژه بازرسان این سازمان خبر داد و گفت: این کارت برای بازرسان فنی و مسئولان و کارشناسان بازرسی و اجرائیات تأمین اجتماعی و با همکاری حراست سازمان صادر شده است. به گزارش جامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا اظهار داشت: این کارتها […]

جامع نیوز:معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی از صدور کارت شناسایی ویژه بازرسان این سازمان خبر داد و گفت: این کارت برای بازرسان فنی و مسئولان و کارشناسان بازرسی و اجرائیات تأمین اجتماعی و با همکاری حراست سازمان صادر شده است.

به گزارش جامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا اظهار داشت: این کارتها از ابتدای اسفندماه سال جاری در اختیار کارشناسان ذیربط شعب تابعه قرار می‌گیرد که حاوی اطلاعات مورد نیاز نظیر آرم و نام سازمان، عنوان کارت، سمت و محدوده فعالیت، نام و نام خانوادگی، کد پرسنلی و تاریخ اعتبار است.
وی نقش و اهمیت بازرسان فنی، کارگاهی و مأموران اجرائیات در بررسی و تحقیق در رابطه با موارد مرتبط با وظایف محوله و همچنین تهیه گزارش در اجرای تکالیف مقرر در قانون تأمین اجتماعی و سایر مواد قانونی مربوط به سازمان تأمین اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و افزود: به منظور ایجاد وحدت رویه و اعتماد سازی بیشتر و تعامل لازم با مخاطبان، این کارت شناسایی صادر شده و در اختیار بازرسان تأمین اجتماعی قرار گرفته است.