جامع نیوز:فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در بانک سینا تا ۲۳ بهمن ماه جاری تمدید شد. به گزارش جامع نیوزبر اساس موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در بانک سینا از ۱۸ بهمن ماه به مدت ۵ روز تمدید شد. […]

جامع نیوز:فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در بانک سینا تا ۲۳ بهمن ماه جاری تمدید شد.
به گزارش جامع نیوزبر اساس موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در بانک سینا از ۱۸ بهمن ماه به مدت ۵ روز تمدید شد.
این اوراق یکساله، با نام و معاف از مالیات و قابل پرداخت در مقاطع ماهانه است و باز خرید قبل از سررسید اوراق نیز با نرخ سود ۱۷ درصد سالیانه امکان پذیر است.
سررسید گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام به مدت یک سال از تاریخ صدور و با نرخ سود علی الحساب ۲۲ درصد سالیانه است. مرحله اول فروش این اوراق از ۱۱ بهمن ماه شروع شده بود.