جامع نیوز: جوابیه سونی موبایل را در مورد خبر پخش شده در مورد اخراج نیروهای بخش سونی موبایل ” مقاله دربارهٔ کم کردن ۱۰۰۰ نفر دیگر از پرسنل شاغل در کسب‌وکار تلفن هوشمند، براساس هیچ‌یک از بیانیه‌هایی که Sony صادر کرده است، نیست. همان‌گونه که پیش از این اعلام کردیم، Sony تا پایان این سال […]

جامع نیوز: جوابیه سونی موبایل را در مورد خبر پخش شده در مورد اخراج نیروهای بخش سونی موبایل

” مقاله دربارهٔ کم کردن ۱۰۰۰ نفر دیگر از پرسنل شاغل در کسب‌وکار تلفن هوشمند، براساس هیچ‌یک از بیانیه‌هایی که Sony صادر کرده است، نیست. همان‌گونه که پیش از این اعلام کردیم، Sony تا پایان این سال مالی برای توجیه برنامهٔ دستگا‌ه‌های همراه ردهٔ متوسط، شامل تغییر ساختار بخش‌ها، برنامه‌ریزی کرده است .”