جامع نیوز: سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور شد. به گزارش جامع نیوز، براساس حکم سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی سردار اسکندر مومنی به عنوان جانشین فرماندهی ناجا منصوب شد.

جامع نیوز: سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور شد.
به گزارش جامع نیوز، براساس حکم سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی سردار اسکندر مومنی به عنوان جانشین فرماندهی ناجا منصوب شد.