جامع نیوز:چنانچه برابر ضوابط یکی از مشمولان قانون تأمین اجتماعی طبق تجویز پزشک معالج، نیاز به یکی از انواع وسایل کمک پزشکی مورد تعهد این سازمان داشته باشد، تأمین اجتماعی برابر ضوابط مربوطه بیمه شده را در تأمین هزینه اقلام و وسایل کمک پزشکی مورد نیاز شان حمایت خواهد کرد. مقررات پرداخت هزینه وسایل کمک […]

جامع نیوز:چنانچه برابر ضوابط یکی از مشمولان قانون تأمین اجتماعی طبق تجویز پزشک معالج، نیاز به یکی از انواع وسایل کمک پزشکی مورد تعهد این سازمان داشته باشد، تأمین اجتماعی برابر ضوابط مربوطه بیمه شده را در تأمین هزینه اقلام و وسایل کمک پزشکی مورد نیاز شان حمایت خواهد کرد.
مقررات پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی (اروتزوپروتز)به بیمه شدگان
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بر این اساس بیمه شدگان اجباری، اختیاری، مستمری بگیرانی که درمان آنها مطابق ماده ۸۹ قانون با کسر ۲ درصد مستمری انجام می گیرد، مقرری بگیران بیمه بیکاری، بیمه شدگان توافقی و افراد تحت تکفل آنان مشمول دریافت هزینه وسایل کمک پزشکی هستند.

بنا بر قوانین سازمان تأمین اجتماعی بیمه شدگان مشمول دریافت هزینه وسایل کمک پزشکی برای دریافت آن باید مدارکی شامل گواهی تجویز پروتز و اروتز از سوی پزشک معالج (متخصص مرتبط)فاکتور خرید وسایل کمک پزشکی را به شعب تأمین اجتماعی ارایه کنند (به استثنای پروتز دندان که صرفا” با گواهی و فاکتور دندانپزشکان و دندان سازان تجربی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل بررسی و پرداخت خواهد بود.)

بر این اساس مرجع تأیید گواهی تجویز وسایل کمک پزشکی برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی در خصوص پروتز و اروتزهای با تعرفه بیش از ۲۰۰ هزار ریال پزشکان معتمد و در مورد وسایل کمک پزشکی با قیمت بیش از ۷۰۰ هزار ریال ، شوراهای پزشکی تأمین اجتماعی است.