جامع نیوز:به¬دنبال استقبال مدیران دولتی، شخصیت¬ها و چهره¬های هنری و ورزشی، شرکت¬ها، موسسات و انجمن¬¬ها، مشتریان و اقشار مختلف جامعه از این طرح خیرخواهانه، یک چهره¬¬ی کشتی آزاد به جمع مشارکت¬کنندگان در این طرح پیوست. آقای فردین معصومی قهرمان ارزنده کشتی آزاد و قهرمان المپیک، با حضور در شعبه مطهری رشت بانک آینده، نسبت به […]

جامع نیوز:به¬دنبال استقبال مدیران دولتی، شخصیت¬ها و چهره¬های هنری و ورزشی، شرکت¬ها، موسسات و انجمن¬¬ها، مشتریان و اقشار مختلف جامعه از این طرح خیرخواهانه، یک چهره¬¬ی کشتی آزاد به جمع مشارکت¬کنندگان در این طرح پیوست.
آقای فردین معصومی قهرمان ارزنده کشتی آزاد و قهرمان المپیک، با حضور در شعبه مطهری رشت بانک آینده، نسبت به افتتاح حساب و مشارکت در این طرح اقدام و در این حرکت خداپسندانه، شرکت کرد. ایشان با ابراز خرسندی و خشنودی از مشارکت در این طرح، ضمن تقدیر از بانک آینده به¬خاطر این طرح خیرخواهانه، از دیگر چهره¬های ورزشی برای حضور و مشارکت فعال در این طرح، دعوت نمود.
شایان ذکر است؛ پیش از این نیز تعدادی از صاحب¬نامان ورزشیدر حوزه¬ی: فوتبال، المپیک و پاراالمپیک نیز در این طرح مشارکت داشته¬اند.