جامع نیوز:مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارفرمایان بلافاصله پس از تأسیس کارگاه برای بیمه نمودن کارگران شاغل در کارگاه اقدام کنند. کارفرمایان بلافاصله پس از تأسیس کارگاه برای بیمه نمودن کارگران شاغل در کارگاه اقدام کنند به گزارش جامع نیوز، مهرداد قریب افزود: کارگران از اولین روز اشتغال به کار، مشمول […]

جامع نیوز:مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارفرمایان بلافاصله پس از تأسیس کارگاه برای بیمه نمودن کارگران شاغل در کارگاه اقدام کنند.
کارفرمایان بلافاصله پس از تأسیس کارگاه برای بیمه نمودن کارگران شاغل در کارگاه اقدام کنند

به گزارش جامع نیوز، مهرداد قریب افزود: کارگران از اولین روز اشتغال به کار، مشمول بیمه تأمین اجتماعی می شوند و کارفرمایان مکلف به پرداخت حق بیمه آنها هستند.
وی با بیان اینکه کارفرمایان برای تشکیل پرونده کارگاهی و اختصاص شماره کارگاهی باید به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کنند، اظهار داشت: کارفرمایان دارای شخصیت حقوقی می بایستی اساسنامه شرکت، روزنامه رسمی مبنی بر تأسیس و آخرین تغییرات، پروانه کسب یا بهره برداری، جواز کار صادره از سوی مراجع ذیصلاح، اسناد مالکیت، اسناد اجاره، صلحنامه، اقرارنامه، شراکتنامه را برای تشکیل پرونده کارگاهی در هنگام مراجعه به شعبه واقع در محدوده جغرافیایی به همراه داشته باشند.
وی افزود: کارفرمایان دارای شخصیت حقیقی نیز می بایست پروانه کسب، پروانه تأسیس یا بهره برداری، اسناد مالکیت یا اجاره اعم از رسمی یا غیر رسمی، شناسنامه و کارت ملی خود را برای تشکیل پرونده کارگاهی به شعبه مربوطه اقدام کنند.
قریب ادامه داد: شعب تأمین اجتماعی پس از بررسی مدارک و درصورت تکمیل بودن آن، کد کارگاهی به کارگاه حقیقی یا حقوقی اختصاص داده و بازرسان سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بازرسی از کارگاه اقدام خواهند کرد.
مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفت: پس از طی این مراحل، کارفرما مکلف است، لیست صورت دستمزد و مزایای ماهانه هر یک از کارکنان را تا آخرین روز ماه بعد تهیه و نسبت به پرداخت مبلغ حق بیمه اقدام کنند.