حامع نیوز:بانک سینا برای تسهیل در بازار کار و رونق بخش اقتصادی انواع ضمانت نامه ها را در اسرع وقت صادر می نماید. به گزارش جامع نیوزاز بانک سینا این نوع از خدمات در ارتباط با قبول تعهدات مشتریان در قبال اشخاص ثالث صورت می گیرد. با صدور انواع ضمانت نامه بانک متعهد می گردد […]

حامع نیوز:بانک سینا برای تسهیل در بازار کار و رونق بخش اقتصادی انواع ضمانت نامه ها را در اسرع وقت صادر می نماید.
به گزارش جامع نیوزاز بانک سینا این نوع از خدمات در ارتباط با قبول تعهدات مشتریان در قبال اشخاص ثالث صورت می گیرد. با صدور انواع ضمانت نامه بانک متعهد می گردد اگر مشتری بانک (مضمون عنه) به تعهد خود عمل ننماید بانک به عنوان ضامن میزان حداکثر تعهد پذیرفته شده از عهده خسارت ذینفع (مضمون له) برآید.
این گزارش می افزاید: ضمانت نامه ها در قالب شرکت در مناقصه/مزایده، حسن اجرای تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان، گمرکی و غیره در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی صادر می شود.