به گزارش جامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، دکتر منصور اعتصامی در کارگاه آموزشی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر بیمه و تأمین اجتماعی که در دانشگاه کردستان برگزار شد، افزود: هدف از برگزاری این کارگاه ها بررسی راهکارهای دستیابی به مولفه های اقتصاد مقاومتی، تبیین ضروریات و مفاهیم تامین اجتماعی با مشارکت دانشگاه و […]

به گزارش جامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، دکتر منصور اعتصامی در کارگاه آموزشی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر بیمه و تأمین اجتماعی که در دانشگاه کردستان برگزار شد، افزود: هدف از برگزاری این کارگاه ها بررسی راهکارهای دستیابی به مولفه های اقتصاد مقاومتی، تبیین ضروریات و مفاهیم تامین اجتماعی با مشارکت دانشگاه و دانشجویان است.
وی با تاکید بر تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیط های علمی، آموزشی و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج در سطح ملی گفت: می توان با تامین امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و همچنین توسعه کارآفرینی و حضور حداکثری مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی و تسهیل و تشویق همکاری های جمعی با تاکید بر ارتقاء سطح درآمدها و ایفای نقش موثر از سوی طبقات کم درآمد و متوسط جامعه و تفویض اختیارات استانی و منطقه ای(توجه به ساختار بومی) ، این امر را محقق ساخت .
دکتر اعتصامی همچنین تامین اجتماعی را ضامن ثبات و همراهی در اجرای هر چه بهتر اجرای اقتصاد مقاومتی برشمرد.
وی به برنامه های سازمان تامین اجتماعی در پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: گسترش پوشش بیمه ای، افزایش حجم سرمایه گذاری های سازمان، افزایش بهره وری در بخش های مختلف،توانمند سازی نیروی کار،صیانت از سرمایه های بیمه شدگان، کاهش سهم خانوارها از هزینه های درمانی، مدیریت مصرف در بخش های مختلف، استفاده از کالا و تجهیزات ایرانی، بهره گیری و استفاده از ظرفیت های فنی و مالی نهادهای بین المللی، استقرار نظام نظارت و کنترل بر فعالیت های سازمان و گسترش فرهنگ اقتصاد مقاومتی در سازمان، برنامه ها و جهت گیری های تأمین اجتماعی در راستای اقتصاد مقاومتی است.
مدیر کل تامین اجتماعی استان کردستان گفت: اقتصاد مقاومتی از امور مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است که این مهم باید با ورود به دانشگاه ها و سازمانها بیش از پیش بین نسل آینده ساز کشور نهادینه شود.
فریدون خدابنده لو افزود: اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم شدن اقتصاد کشور در تمام ابعاد در مقابل فشارها و تحریم های دشمنان و تاثیرپذیری محدود از اقتصاد جهانی است.
وی اظهارداشت: استفاده از تمام ظرفیت های کشور از جمله توانمندی علمی دانشجویان و استادان دانشگاه در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است و به همین دلیل باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
خدابنده لو با تاکید بر افزایش خودباوری در جامعه افزود: هر چه اعتماد در جامعه کاهش یابد به همان میزان اقتصاد شکننده تر می شود. شاخص خود باوری در جامعه موجب افزایش دانش و تخصص و بکار گیری آن می شود.