جامع نیوز:​بانک صادرات ایران در راستای اجرای سیاستها و مصوبات کمیته بال و دستورات بانک مرکزی ج.ا.ا والزامات بازار سرمایه به منظور حفظ حقوق ذینفعان نسبت به استقرار کامل حاکمیت شرکتی اقدام نمود. به گزارش جامع نیوزاز بانک صادرات ایران، این بانک به منظور خلق ارزش و استفاده موثر از منابع بانک ،گزارش دهی به […]

جامع نیوز:​بانک صادرات ایران در راستای اجرای سیاستها و مصوبات کمیته بال و دستورات بانک مرکزی ج.ا.ا والزامات بازار سرمایه به منظور حفظ حقوق ذینفعان نسبت به استقرار کامل حاکمیت شرکتی اقدام نمود.
به گزارش جامع نیوزاز بانک صادرات ایران، این بانک به منظور خلق ارزش و استفاده موثر از منابع بانک ،گزارش دهی به موقع و شفاف به صاحبان سهام و ذینفعان، رعایت انصاف و عدالت در رابطه با تمامی ذینفعان و استقرار یک نگرش حرفه ای مبادرت به استقرار کامل حاکمیتی شرکتی با تشکیل هیات ‌عاملmanagement board)) که شامل مدیران اجرایی (مدیرعامل و معاونین مدیر عامل) و هیأت ناظر (supervisory) که شامل مدیران غیر اجرایی و تشکیل کمیته های نظارتی همچون کمیته حسابرسی و کمیته ریسک و استقرار کنترلهای داخلی‏ مناسب اقدام نموده است . که دستاورد ا جرای حاکمیت شرکتی در بانک شامل موارد ذیل می باشد :
١- ارتقای نظام نظارتی و مقرراتی برای ایجاد بازارهای مالی آرام و منظم.
٢- بهبود زیرساخت‌های سازمانی که شامل قوانین استاندارد، استانداردهای هماهنگ حسابداری و نظام موثر پرداخت است.
٣- افزایش نظم بازار، نظارت و حاکمیت شرکتی مانند شفافیت و ارایه اطلاعات کافی به عموم مردم.
۴- رسیدن به حداکثر سودآوری و کارآیی و فراهم کردن نظام پاسخگویی مدیریتی.
۵- افزایش ارزش افزوده اقتصادی ، دست یافتن به سودآوری بیشتر
۶- مدیریت موثرتر ریسک‌های بانکی با توجه به ارتباط آن با ساختار حاکمیتی بانک‌ها.
شایان ذکر است اجرای حاکمیت شرکتی در بانک به نحو مطلوب باعث افزایش کارایی، کاهش ریسک مالی و افزایش ثبات آنها می شود. در صورت اجرای دقیق حاکمیت شرکتی، تامین مالی بانک ها از منابع دا خلی و خارجی تسهیل می گردد، به طوری که وام دهندگان و سرمایه گذاران میل و رغبت زیادی جهت تامین مالی بانک ها پیدا می کنند. اجرای حاکمیت شرکتی منافع بی شماری علاوه بر موارد یاد شده برای بانک ها به ارمغان می آورد، به طوریکه کاهش نرخ هزینه سرمایه آنها از طریق کاهش ریسک مربوط به سهامداران و سپرده گذاران کاهش می یابد، عملکرد عملیاتی آنها بهبود یافته و باعث افزایش شدت مقاومت بانک ها در برابر شوک های اقتصادی خواهد شد شفاف سازی و افشاء مالی به موقع تاثیر به سزایی بر رشد بانک دارد .

پرینت خبرپرینت خبر