جامع نیوز:بانک رفاه نرخ حق الوکاله انواع سپرده های سرمایه گذاری خود را در سالجاری ۵/۲ درصد اعلام کرد. به گزارش جامع نیوزاز بانک رفاه ؛در راستای اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، حق الوکاله بکارگیری انواع سپرده های سرمایه گذاری بانک رفاه در سالجاری ۵/۲ درصد تعیین شد. بر اساس این گزارش؛ در صورت […]

جامع نیوز:بانک رفاه نرخ حق الوکاله انواع سپرده های سرمایه گذاری خود را در سالجاری ۵/۲ درصد اعلام کرد.
به گزارش جامع نیوزاز بانک رفاه ؛در راستای اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، حق الوکاله بکارگیری انواع سپرده های سرمایه گذاری بانک رفاه در سالجاری ۵/۲ درصد تعیین شد.
بر اساس این گزارش؛ در صورت کمتر شدن سود قطعی از سود علی الحساب پرداختی، هیچگونه وجهی به عنوان حق الوکاله از سپرده گذاران دریافت نخواهد شد و علی الحساب سود پرداختی به عنوان سود قطعی مدنظر گرفته می شود.
گفتنی است حق الوکاله مبلغی است که بانک ها می توانند در قبال بکارگیری منابع سپرده های سرمایه گذاری مدتدار از سپرده گذاران دریافت کنند.