جامع نیوز:مراسم استقبال از بازیکنان تیم آکادمی کیا – دنیلی را از بازی های نروژ کاپ باحضورکادرتیم وجناب اژدرکش مدیرعامل دنیلی برگزارگردید. گفتنی این تیم زیر۱۳ سال قهرمان این مسابقات گردیده است

جامع نیوز:مراسم استقبال از بازیکنان تیم آکادمی کیا – دنیلی را از بازی های نروژ کاپ باحضورکادرتیم وجناب اژدرکش مدیرعامل دنیلی برگزارگردید.
گفتنی این تیم زیر۱۳ سال قهرمان این مسابقات گردیده است