جامع نیوز:آیین نامه اجرایی ماده(۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با بدهکاران‌ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت، ابلاغ شد. به گزارش جامع نیوزاز بانک مرکزی، در راستای اجرای ماده قانونی فوق الاشاره، آیین نامه اجرایی مربوطه (موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰ هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۴ هیات وزیران […]

جامع نیوز:آیین نامه اجرایی ماده(۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با بدهکاران‌ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت، ابلاغ شد.
به گزارش جامع نیوزاز بانک مرکزی، در راستای اجرای ماده قانونی فوق الاشاره، آیین نامه اجرایی مربوطه (موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰ هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۴ هیات وزیران و نامه شماره ۶۳۵۵۰/۵۲۰۸۰ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۴ دبیر هیات دولت) طی بخشنامه شماره ۱۰۰۴/۶۰ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۴ و نامه عمومی شماره ۱۲۹۷۱۱/۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۴ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد و در حال حاضر ‌به عنوان پیوست شماره (۵۴-۳) مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی «تسهیلات ارزی» در پایگاه اینترنتی این بانک به نشانی http://www.cbi.ir قابل دسترسی است.