جامع نیوز:بانک شهر با راه‌اندازی پیشخوان‌های شهرنت که قابلیت ارائه همه خدمات بانکی را به صورت ۲۴ساعته دارد، نخستین بانک معرف این دستگاه‌‌ها با عنوان “خودبانک” است.

جامع نیوز:بانک شهر با راه‌اندازی پیشخوان‌های شهرنت که قابلیت ارائه همه خدمات بانکی را به صورت ۲۴ساعته دارد، نخستین بانک معرف این دستگاه‌‌ها با عنوان “خودبانک” است.