جامع خبر: مجموع اوراق مشارکت منتشر شد‌ه در سال۱۳۹۳ به میزان ۳۲٫۵۰۰ میلیاردریال بوده است. به گزارش جامع خبراز بانک مرکزی از این میزان ۱۵ هزار میلیارد ریال و به عبارتی ۴۶ درصد به اوراق مشارکت دولت و مبلغ ۱۷۵۰۰ میلیارد ریال به اوراق مشارکت شهرداری ها برای اجرای طرح های قطار شهری و پروژه […]

جامع خبر: مجموع اوراق مشارکت منتشر شد‌ه در سال۱۳۹۳ به میزان ۳۲٫۵۰۰ میلیاردریال بوده است.

به گزارش جامع خبراز بانک مرکزی از این میزان ۱۵ هزار میلیارد ریال و به عبارتی ۴۶ درصد به اوراق مشارکت دولت و مبلغ ۱۷۵۰۰ میلیارد ریال به اوراق مشارکت شهرداری ها برای اجرای طرح های قطار شهری و پروژه های شهری اختصاص داشت.
بدلیل عرضه اکثر این اوراق در ماه پایانی سال فقط ۲٫۲۶۱ میلیاردریال از آن به فروش رسید.
اوراق نافروش مانده از سال ۱۳۹۳، مجدداً در سال ۱۳۹۴ در قالب مرحله دوم عرضه و ۱۴٫۶۸۹ میلیاردریال دیگر آن به فروش رسید .
گفتنی است اولین اوراق مشارکت توسط شهرداری تهران در سال ۱۳۷۳ انتشار یافت. از آن زمان تاکنون به میزان ۸۸۶ هزار میلیاردریال اوراق مشارکت انتشار یافته که در حدود ۶۶۵ هزارمیلیارد ریال از آن به فروش رسیده است.