جامع خبر:یکیازچالش‌های دانش عصب‌شناسی (نوروساینس)در ایران، این است که این دانش همچون علمی محض تصور می‌شود و جز در پژوهشگاه‌های تخصصی، هیچ کاربردی ندارد. شاید دلیل اصلی که موجب می‌شود نتوانیم به آن،همچونیک «شغل»نگاهکنیم،ایناستکهنوروساینسآزمایشگاهی،درآمدزاوکاربردینیست.توجهلازم بهاین دانشوپرورشخلاقیت‌هاوایجاد نگاهیجامعه‌محور،می‌توانداینرشتهکاربردی و مهمراازبستردانشگاهوآزمایشگاهبهمتن جامعهواردکندوعلاوهبرپاسخ بهنیازهایجامعه،آنرا به رشته‌ای کاربردیو درآمدزا نیز تبدیل کند. نـورو ویکند(Neuroscientists Weekend)رویدادی است کهبا هدف گرد […]

جامع خبر:یکیازچالش‌های دانش عصب‌شناسی (نوروساینس)در ایران، این است که این دانش همچون علمی محض تصور می‌شود و جز در پژوهشگاه‌های تخصصی، هیچ کاربردی ندارد. شاید دلیل اصلی که موجب می‌شود نتوانیم به آن،همچونیک «شغل»نگاهکنیم،ایناستکهنوروساینسآزمایشگاهی،درآمدزاوکاربردینیست.توجهلازم بهاین دانشوپرورشخلاقیت‌هاوایجاد نگاهیجامعه‌محور،می‌توانداینرشتهکاربردی و مهمراازبستردانشگاهوآزمایشگاهبهمتن جامعهواردکندوعلاوهبرپاسخ بهنیازهایجامعه،آنرا به رشته‌ای کاربردیو درآمدزا نیز تبدیل کند.
نـورو ویکند(Neuroscientists Weekend)رویدادی است کهبا هدف گرد هم آوردن متخصصان و ایده‌پردازان حوزه علوم اعصاب و به منظور ایده‌پردازی، تشکیل تیم و عملی کردن یک طرح کاربردی، قابل‌اجرا و سودآوربرگزار می‌شود. در این استارتاپ ویکند، شرکت‌کنندگان با کمک، مربیانی مجرب که از میان کارآفرینان موفق گزینش شده‌اند، ایده‌ها را به کسب‌وکار تبدیل می‌کنند. استارتاپ ویکند «نورو ویکند» با شعار ««No Talk, All Action، آغاز به کار می‌کند و بر آن است تا پروژه‌های نوروساینس را از آزمایشگاه به صنعت و زندگی افراد عادی جامعه وارد کند.
این رویداد برای نخستین بار در ایران، در روزهای ۴ تا ۶ شهریورماه ۹۴ در دانشگاه علوم پزشکی ایران، با همکاری شرکت سامسونگ وبا موضوع «نوروساینس» برگزار می‌شود.استارتاپ ویکند، رویدادی سه روزه است که در آن صاحبان‌ فکر و ایده که برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار خود به منابع مالی چندانی دسترسی ندارند، گرد هم می‌آیند و با طرح ایده‌های مختلف و انتخاب برترین ایده‌ها، سعی می‌کنند آن‌ها را به کمک مربیان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران عملی کنند.
لازم به ذکر استنـورو ویکند،به عنوان دومین رویدادشرکتسامسونگ الکترونیکس در راستای فعال کردن جامعه کارآفرینان و نوآوری اجتماعی برگزار می‌شودو مقدمات راه‌اندازی مرکز نوآوری اجتماعی تهران را نیز فراهم خواهد کرد. تیم برتر این رویداد نیز به مدت شش ماه در مرکز نوآوری اجتماعی تهران آموزش خواهد دید و از پشتیبانی لازم برای کسب‌وکار برخوردار خواهد شد. /