جامع خبر:مدیرعامل بانک شهر با بیان این‌که طرح‌های عمران شهری اولویت نخست اختصاص تسهیلات بانک شهر است، گفت: فقط ۳۰درصد منابع بانک شهر به تسهیلات خُرد تعلق می‌یابد. به گزارش جامع خبراز بانک شهر، دکتر حسین محمدپورزرندی با اشاره به محدودیت در ارائه تسهیلات به طرح‌های غیرشهری، گفت: ارایه۳۰درصد تسهیلات بانک به برخی از مشتریان […]

جامع خبر:مدیرعامل بانک شهر با بیان این‌که طرح‌های عمران شهری اولویت نخست اختصاص تسهیلات بانک شهر است، گفت: فقط ۳۰درصد منابع بانک شهر به تسهیلات خُرد تعلق می‌یابد.
به گزارش جامع خبراز بانک شهر، دکتر حسین محمدپورزرندی با اشاره به محدودیت در ارائه تسهیلات به طرح‌های غیرشهری، گفت: ارایه۳۰درصد تسهیلات بانک به برخی از مشتریان خرُد، تکلیفی بوده است که البته از جنس تکلیف سهام‌داری نیست و ۷۰درصد مابقی تسهیلات بانک به سمت پروژه‌های عمران شهری که دارای توجیه اقتصادی لازم است و با مقررات و ضوابط بانک مرکزی مطابقت دارد، پرداخت می‌شود.
مدیرعامل بانک شهر در ادامه با اشاره به ارایه تسهیلات به طرح‌های شهرداری کلانشهرهای کشور اظهار کرد: ۱۰۰درصد مازاد منابع سپرده‌گذاری مربوط به شهروندان اعم از حقیقی و حقوقی شهر پس از کسر تسهیلات تکلیفی تحت عنوان پروژ‌های شهری به همان شهر تخصیص می‌یابد و در حال حاضر عدالت رعایت می‌شود.
پورزرندی با بیان این ‌که ۶۰درصد از کل منابع بانک شهر در حوزه شهری به طرح‌های پروژه‌های شهری اختصاص می‌یابد، افزود: از۲۱۰ هزار میلیارد ریال کل منابع بانک شهر، نزدیک به ۶۰هزار میلیارد ریال آن یعنی ۳۰درصد به سمت ارایه تسهیلات خُرد اختصاص می‌یابد.