جامع خبر:توسعه و ارتقاء کیفی زندگی شهروندان از اهداف بانک شهر است و از آنجا که کلانشهرها ظرفیت مهمی برای این بانک هستند، از این تعامل به بهترین شکل زمینه تحقق این هدف، فراهم می‌شود.

جامع خبر:توسعه و ارتقاء کیفی زندگی شهروندان از اهداف بانک شهر است و از آنجا که کلانشهرها ظرفیت مهمی برای این بانک هستند، از این تعامل به بهترین شکل زمینه تحقق این هدف، فراهم می‌شود.