جامع خبر: سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هر یک از بانک ‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده‌‌ها برای سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به میزان ۱ میلیارد ریال تعیین شد. به گزارش جامع خبرازبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی مصوبه هیئت وزیران در […]

جامع خبر: سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هر یک از بانک ‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده‌‌ها برای سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به میزان ۱ میلیارد ریال تعیین شد.
به گزارش جامع خبرازبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی مصوبه هیئت وزیران در خصوص‌ سقف تضمین سپرده صندوق ضمانت را به شرح زیر اعلام کرد:
۱- سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هر یک از بانک ‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده‌‌ها برای سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مبلغ ۱ میلیارد ریال تعیین می شود.
۲- استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری از ظرفیت های قانونی صندوق ضمانت سپرده ها منوط به پرداخت کامل حق عضویت مقرر در مهلت های تعیین شده توسط صندوق است.
۳- تشخیص موارد و مصادیق سپرده نزد بانک ها و موسسات اعتباری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه با تاکید بر حسن اجرای ضوابط جاری و نظارت کافی در این خصوص، آورده است : بر اساس مفاد «آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها»، مصوب هیئت وزیران، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند در زمینه ارایه اطلاعات و آمار درخواستی صندوق ضمانت سپرده‌ها و پرداخت به موقع حق‌عضویت‌ها به آن صندوق، همکاری لازم را معمول دارند.