به گزارش جامع خبراز بانک صادرات ایران، رتبه توانگری مالی این شرکت که وابسته به بانک صادرات ایران است از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا در سطح یک اعلام شد که با توجه به اعمال مدیریت صحیح ریسک، با نسبت توانگری مالی آن شرکت ۴۶۴ درصد و در سطح یک مورد تایید قرار گرفت. در متن […]

به گزارش جامع خبراز بانک صادرات ایران، رتبه توانگری مالی این شرکت که وابسته به بانک صادرات ایران است از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا در سطح یک اعلام شد که با توجه به اعمال مدیریت صحیح ریسک، با نسبت توانگری مالی آن شرکت ۴۶۴ درصد و در سطح یک مورد تایید قرار گرفت.
در متن نامه بیمه مرکزی آمده است: « در اجرای ماده ۶ آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه، حسب بررسی و کنترل انجام شده ، نسبت به توانگری مالی آن شرکت با نسبت توانگری مالی ۴۶۴درصد- سطح یک، مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا.ا می باشد.»
یادآور می شود بیمه سرمد در سال ١٣٩٢ نیز موفق به کسب رتبه یک توانگری با نسبت ۴۶۶ درصد شده بود و این برای دومی بار است که این رتبه را از بیمه مرکزی ج.ا.ا دریافت می نماید.
بر این اساس کسب این رتبه ثمره مدیریت حرفه ای و توجه به شاخص های مالی و مدیریت صحیح ریسک می باشد که این شرکت سود محوری را به جای پرتفو محوری را سرلوحه سیاست های خود قرار داده و موفقیت های بدست آمده نتیجه این رویکرد بوده است .
این گزارش می افزاید، مبنای محاسبات توانگری، اطلاعات مندرج در صورت های مالی حسابسی شده مصوب مجامع عمومی موسسات بیمه ، مفاد آیین نامه ۶٩ و تعیین ریسک هایی که وضعیت مالی آنها را تهدید می کند می باشد.
موسسات بیمه جهت اجرا و ارائه محاسبات مذکور موظفند بر اساس ماده ۶ آیین نامه پس از محاسبه و تایید آن در هیات مدیره همراه با اظهار نظر حسابرس با امضای مدیرعامل شرکت جهت تایید به بیمه مرکزی ارسال نمایند و بیمه مرکزی نیز موظف است پس از بررسی مراتب تایید توانگری را به موسسه بیمه اعلام کند.
گفتنی است، موسساتی که دارای نسبت توانگری مالی برابر ١٠٠درصد و بیشتر هستند، در سطح یک، موسساتس که دارای نسبت توانگری مالی بیش از ٧٠ وکمتر از ١٠٠درصد هستند، در سطح دو ، موسساتی که دارای نسبت توانگری مالی بیش از ۵٠ و کمتر از ٧٠درصد می باشند، در سطح سه و موسسات گروه سطح چهار دارای نسبت توانگری مالی بیش از ١٠و کمتر از ۵٠درصد می باشند و در صورتی که نسبت توانگری مالی موسسه بیمه ای کمتر از ١٠ باشد در سطح پنجم قرار می گیرد.