جامع خبر:شورای پول و اعتبار در یک‌هـــزار و دویست و نهمیـــن جلســه خود که در روز سه‌شنبه مورخ ۵ آبان ماه ۹۴ برگزار شد اساسنامه موسسه اعتباری «آرمان ایرانیان» را مورد تایید و تصویب قرار داد. به گزارش جامع خبراز بانک مرکزی، با توجه به مطابقت اساسنامه موسسه یاد شده با اساسنامه نمونه موسسات اعتباری […]

جامع خبر:شورای پول و اعتبار در یک‌هـــزار و دویست و نهمیـــن جلســه خود که در روز سه‌شنبه مورخ ۵ آبان ماه ۹۴ برگزار شد اساسنامه موسسه اعتباری «آرمان ایرانیان» را مورد تایید و تصویب قرار داد.

به گزارش جامع خبراز بانک مرکزی، با توجه به مطابقت اساسنامه موسسه یاد شده با اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی این موضوع تصویب شد و بر همین اساس مقدمات ثبت رسمی موسسه اعتباری با نام «آرمان ایرانیان» فراهم شد.