جامع خبر:نائب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بیمه های اجتماعی را محور رفاه اجتماعی عنوان و به تشریح مزیت های این نوع سیستم ارائه خدمات اجتماعی پرداخت. به گزارش جامع خبراز سازمان تأمین اجتماعی، علی حیدری در پانل سوم سمینار بیمه ها، نظام سلامت و رفاه اجتماعی گفت: از منظر کلان، یکی از وظایف […]

جامع خبر:نائب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بیمه های اجتماعی را محور رفاه اجتماعی عنوان و به تشریح مزیت های این نوع سیستم ارائه خدمات اجتماعی پرداخت.

به گزارش جامع خبراز سازمان تأمین اجتماعی، علی حیدری در پانل سوم سمینار بیمه ها، نظام سلامت و رفاه اجتماعی گفت: از منظر کلان، یکی از وظایف اصلی حاکمیت فراهم ساختن رفاه و تامین اجتماعی مردم است که در آموزه های دینی نیز به این موضوع پرداخته شده است.
وی با بیان اینکه وقتی خداوند در آیه چهارم سوره قریش قرآن بر تامین معیشت و امنیت اهالی قریش به عنوان مبنای ایمان آوری آنان تاکید کرده، حاکمیت ها نیز باید به طریق اولی خود را ملزم به تامین امنیت و حداقل معیشت و سلامت جامعه بدانند، افزود: در اصل سوم قانون اساسی نیز توجه به تامین معیشت، سلامت و سطح پایه رفاه اجتماعی به عنوان یک تکلیف برای دولت آمده و همچنین در سند چشم انداز بر این موضوع تاکید شده است.
حیدری اظهار داشت: حوزه تامین اجتماعی دارای سه بخش امدادی، حمایتی و بیمه های اجتماعی است و بیمه های اجتماعی هم خود شامل بیمه های درمان و بازنشستگی هستند.
نائب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزود: نقش بیمه های اجتماعی و محوریت آنها در رفاه اجتماعی در قانون رفاه و تامین اجتماعی مطرح شده است. در ۴ قسمت از این قانون، چهار حکم صریح وجود دارد که محوریت خدمات اجتماعی به مردم را در بیمه های اجتماعی می داند.
وی با اشاره به مزیت بیمه های اجتماعی گفت: یکی از مشخصه های بیمه های اجتماعی این است که کرامت و شرافت انسانی در ارائه خدمات حفظ می شود. در نظام بیمه های اجتماعی وقتی فرد به مشارکت گرفته می شود، خدمتی که از نظام بیمه ای دریافت می کند را حق خود می داند و نه مرحمت و لطف مجموعه یا حاکمیت.
عضو هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزود: در نظام بیمه ای، شفافیت، محاسبه پذیری و اداره اقتصادی امور وجود دارد.
حیدری گفت: مزیت دیگر نظام بیمه ای که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ قانون اساسی و در سیاست های کلی نظام اداری آمده است، این است که نظام بیمه ای، کار مردم را به خود مردم واگذار می کند و مبتنی بر مشارکت مردم در اداره امور خودشان است.
وی مزیت دیگر بیمه های اجتماعی راموضوع تعاون ملی و قانون اعداد بزرگ دانست و اظهار داشت:این مزیت موجب نرمال شدن توزیع ریسک ها می شود. وقتی خدمت از طریق نظام بیمه ای ارائه می شود، همکاری و مشارکت بین مردم شکل می گیرد و قانون اعداد بزرگ باعث می شود خیلی از مخاطرات که می تواند مجموعه های کوچک بیمه ای را از بین ببرد، تحت حمایت قرار گیرند.
حیدری با اشاره به مزیت دیگر بیمه های اجتماعی با عنوان توزیع ریسک بین نسلی و بین قشری گفت: در نظام بیمه ای یک سری بازتوزیع هایی انجام می شود که در مکانیزم های دیگر وجود ندارد.
نائب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: مزیت دیگربیمه های اجتماعی ایجاد توازن اجتماعی و اخذ مالیات اجتماعی است. بیمه های اجتماعی به عنوان یک سیستم باز توزیعی و یا مشارکتی عمل می کند و می توانند به توازن اجتماعی و کاهش شکاف های درآمدی منجر شوند که این هم نکته مثبت نظام های بیمه ای نسبت به نظام های دیگر است.
حیدری تصریح کرد: مزیت دیگر نظام های بیمه ای، تکافل اجتماعی این نظام هاست. در اسلام دو نوع تکافل اجتماعی وجود دارد.
وی اظهار داشت: همه مردم نسبت به یکدیگر تکافل دارند، یعنی هر انسان باید نسبت به وضعیت معیشت و سلامت همه افرادی که در کنار وی زندگی می کنند توجه داشته باشد. نوع دیگر تکافل اجتماعی از دیدگاه حاکمیت است. در این نوع تکافل، با توجه به اینکه بیمه های اجتماعی نوعی امنیت خاطر به افراد می دهند و به نوعی کفالت جمعی برای مردم فراهم می شود، مطلوبیت بیشتری دارد.