جامع خبر: محسنی دارای کارشناسی ارشد روزنامه نگاری است، پیش از فعالیت در روابط عمومی بانک سینا در روزنامه‌های ایران و آفرینش به فعالیت خبرنگاری مشغول بود. محمد محسنی مهر، با حکمی به عنوان معاون روابط عمومی بانک سینا منصوب شد. محسنی دارای ۱۲ سال سابقه کار در روابط عمومی بانک سینا است که به […]

جامع خبر: محسنی دارای کارشناسی ارشد روزنامه نگاری است، پیش از فعالیت در روابط عمومی بانک سینا در روزنامه‌های ایران و آفرینش به فعالیت خبرنگاری مشغول بود.

محمد محسنی مهر، با حکمی به عنوان معاون روابط عمومی بانک سینا منصوب شد.

محسنی دارای ۱۲ سال سابقه کار در روابط عمومی بانک سینا است که به تازگی با پیشنهاد نظری، مدیر روابط عمومی و با حکم مدیر عامل بانک سینا به سمت معاون روابط عمومی (رییس اداره انتشارات و تبلیغات) منصوب شده است.

وی که دارای کارشناسی ارشد روزنامه نگاری است، پیش از فعالیت در روابط عمومی بانک سینا در روزنامه‌های ایران و آفرینش به فعالیت خبرنگاری مشغول بود.