جامع خبر:شعب بانک کشاورزی در استان کردستان از ابتدای سال ۱۳۹۳تا پایان شش ماهه اول سال جاری مبلغ ۱۱۱۹میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی سال ۱۳۹۳و ۹۴پرداخت کردند. به گزارش جامع خبراز مدیریت شعب بانک در استان کردستان، این میزان تسهیلات به ۱۲۵۶نفر متقاضی پرداخت شد

جامع خبر:شعب بانک کشاورزی در استان کردستان از ابتدای سال ۱۳۹۳تا پایان شش ماهه اول سال جاری مبلغ ۱۱۱۹میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی سال ۱۳۹۳و ۹۴پرداخت کردند.

به گزارش جامع خبراز مدیریت شعب بانک در استان کردستان، این میزان تسهیلات به ۱۲۵۶نفر متقاضی پرداخت شد