جامع خبر(جامع نیوز):مدیرعامل بانک قرض­ الحسـنه رسـالت از پرداخت بیـش از ۲۳۰هزار تسهیلات قرض الحسنه در هفت ماه سال جاری خبر داد. به گزارش جامع خبر ؛محمدحسین حسین زاده افزود: از نظر مبلغ نیز میانگین هر فقره وام در سـال جاری حدود ۱۲ میلیون تومان بوده و با توجه به اسـتقبال خوب مردم این بانک […]

جامع خبر(جامع نیوز):مدیرعامل بانک قرض­ الحسـنه رسـالت از پرداخت بیـش از ۲۳۰هزار تسهیلات قرض الحسنه در هفت ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش جامع خبر ؛محمدحسین حسین زاده افزود: از نظر مبلغ نیز میانگین هر فقره وام در سـال جاری حدود ۱۲ میلیون تومان بوده و با توجه به اسـتقبال خوب مردم این بانک بعنوان یک بانک حرفه ای اقدامات خوبی برای توسعه و ترویج قرض الحسنه انجام شده است.

مدیرعامـل بانک قرض الحسـنه رسـالت دربـاره پرداخـت وام ازدواج نیز گفت: امسـال تاکنون ۷۵۰۰ فقره تسـهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده ایم و صف وام ازدواج در بانک تقریبا تمام شده است.

حسـین زاده با بیان اینکه منابع این بانک نسـبت به سـال های گذشته بـه میـزان قابـل توجهی افزایش داشـته اسـت، گفت: مردم اسـتقبال خوبـی از ایـن بانـک کردنـد به طوریکه در سـه سـال گذشـته منابع بانک قرض الحسنه رسالت پنج برابر شده است .

وی بـا بیـان اینکه بانک قرض الحسـنه رسـالت به صـورت حرفه ای تسـهیلات وخدمات قرض الحسـنه ارائه می کند، اظهارداشـت: همین مساله بستر خوبی برای عموم مردم است و مردم بیش از آنچه فکر می کنیم از قرض الحسنه استقبال می کنند. به طوری که ظرف چهار سال گذشته شمار مشتریان به پنج میلیون نزدیک شده است.