جامع خبر(جامع نیوز): آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت بیمه رازی- ۱۷ شهریور ۱۳۹۷

جامع خبر(جامع نیوز): آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت بیمه رازی- ۱۷ شهریور ۱۳۹۷