جامع خبر(جامع نیوز):سازمان تامین اجتماعی ۳۳۰ ھزار بیمه شده و ۸۵ ھزار مستمری‌بگیر در خارج از کشور دارد نشست کارگروه «فرھنگ و رسانه» شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، با حضور مسئولین و شخصیت‌ھای فرھنگی در محل سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی برگزارشد. به گزارش جامع خبر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان […]

جامع خبر(جامع نیوز):سازمان تامین اجتماعی ۳۳۰ ھزار بیمه شده و ۸۵ ھزار مستمری‌بگیر در خارج از کشور دارد
نشست کارگروه «فرھنگ و رسانه» شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، با حضور مسئولین و شخصیت‌ھای فرھنگی در محل سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی برگزارشد.

به گزارش جامع خبر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سیدمحمدحسین ھاشمی (معاون علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) تعامل و ارتباط مستمر با ایرانیان خارج از کشور را ضروری دانست و گفت: سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی با داشتن نمایندگی‌ھای فرھنگی در خارج از کشور در عرصه دیپلماسی فرھنگی به ویژه حوزه ایرانیان مقیم، گام‌ھای بلندی برداشته است.

وی با اشاره به اھمیت توجه به مطالبات فرھنگی ایرانیان خارج از کشور گفت: ایرانیان ساکن در دیگر کشورھا، سرمایه بزرگ و ارزشمندی برای کشورمان ھستند و می‌توانند نمایندگان شایسته برای فرھنگ و تمدن اسلامی ایرانی باشند.

هاشمی افزود: امور ایرانیان خارج از کشور و اھمیت این مسئله بر ھیچ کسی پوشیده نیست و لذا تأکیدات مقام معظم رھبری (مدظله العالی)، ریاست جمھوری و مسئولان نظام مقدس جمھوری اسلامی ایران از جمله وزارت امورخارجه ھمواره مورد توجه است.

وی ھمچنین، بیان کرد: شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور دارای ھفت کارگروه است که «فرھنگ و رسانه» یکی از این کارگروه‌ھا برشمرده می‌شود. سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی با داشتن نمایندگی‌ھای فرھنگی در خارج از کشور و توانمندی فرھیختگان و کارشناسان سازمانی در تلاش است در حوزه امور ایرانیان خارج از کشور مؤثر واقع شود.

هاشمی در پایان سخنانش، اظھار امیدواری کرد با بھره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌ھای دستگاه‌ھای اجرایی و نھادھای مختلف در حوزه فرھنگ و امور ایرانیان خارج از کشور و ھم افزایی، تعامل و ارتباط مستمر با ایرانیان خارج از کشور بتوانیم در عرصه دیپلماسی فرھنگی گام‌ھای بلندی برداریم.

حفظ و تقویت ھویت ملی و ارزش ھای دینی ایرانیان مقیم خارج از کشور

ادیب، رییس دبیرخانه شورای عالی ایرانیان در سخنانی در این نشست، با اشاره به منویات مقام معظم رھبری(مدظله العالی) در خصوص توجه ویژه به ایرانیان خارج از کشور، حفظ و تقویت ھویت ملی و ارزش‌ھای دینی ایرانیان مقیم خارج از کشور را ضروری دانست.

وی در ادامه سخنان خود، وزیر فرھنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کار، وزارت اطلاعات، مرکز مشارکت امور زنان، سازمان میراث فرھنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت امور خارجه از اعضای کارگروه «فرھنگ و رسانه» برشمرد.

ادیب در ادامه، شرح وظایف این کارگروه را ۸۰ عنوان نام برد و بررسی و تصویب سیاست‌ھا و برنامه‌ھای کلان در خصوص ایرانیان خارج از کشور، اتخاذ تدابیر لازم برای تعامل سازنده با ایرانیان خارج از کشور، حمایت از حفظ موقعیت ایرانیان خارج از کشور، برنامه‌ریزی برای گسترش فرھنگ ایرانی اسلامی در خارج از کشور و ایجاد زمینه فعالیت ایرانیان خارج از کشور در برنامه‌ھای فرھنگی را از مھمترین اقدامات مطرح کرد.

احمدرضا خزاعی (مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی) در این نشست آمار ایرانیان خارج از کشور را بر مبنای آمار وزارت امور خارجه ۳ میلیون و ۵۰۰ ھزار نفر که ۵۲درصد در آمریکای شمالی و۲۹ درصد در اروپا ساکن ھستند، برشمرد.

وی گفت: از این تعداد ۳۳۰ ھزار نفر بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی و حدود ۸۵ ھزار نفر آنان مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی هستند و در حال حاضر اداره کل اتباع این سازمان با ایجاد ۲۸ کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی در ۱۹ کشور جھان زمینه استفاده از خدمات و مزایای سازمان را برای ایرانیان خارج از کشور فراھم نموده است. لذا به نظر می‌رسد بیمه نمودن اتباع ایرانی به عنوان مأموریتی اجتماعی برای سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند باعث استمرار ارتباط و تعلق خاطر، علقه و وابستگی ایرانیان ساکن در خارج از کشور با مام وطن باشد.

وی در ادامه اظھار امیدواری کرد که دستگاه‌ھای متولی ھمچون شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، بخش برون مرزی صداوسیما و وزارت امور خارجه با اطلاع‌رسانی این خدمت جمھوری اسلامی به ایرانیان خارج از کشور باعث گسترش پوشش بیمه‌ای و تعمیق ارتباط ایرانیان خارج از کشور با وطن خود شوند.

در ادامه، نمایندگان سایر دستگاه‌ھا و سازمان‌ھای حاضر در نشست به ارایه نقطه نظرات خود پیرامون موضوع جلسه پرداختند