جامع خبر(جامع نیوز):شرکت بیمه نوین در ۸ ماه سال جاری، ۶.۷۱۶ میلیارد و ۱۷۶ میلیون ریال حق بیمه تولید کرد و در مقابل، ۳.۴۰۷ میلیارد و ۵۴۶ میلیون ریال نیز به بیمه گزاران خسارت پرداخت. به گزارش جامع خبر، بر اساس اطلاعات و صورت های مالی یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۹۸ شرکت بیمه […]

جامع خبر(جامع نیوز):شرکت بیمه نوین در ۸ ماه سال جاری، ۶.۷۱۶ میلیارد و ۱۷۶ میلیون ریال حق بیمه تولید کرد و در مقابل، ۳.۴۰۷ میلیارد و ۵۴۶ میلیون ریال نیز به بیمه گزاران خسارت پرداخت.
به گزارش جامع خبر، بر اساس اطلاعات و صورت های مالی یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۹۸ شرکت بیمه نوین، این شرکت ۱.۵۰۰ میلیارد ریالی ۴۴ درصد حق بیمه های خود را در بخش درمان، ۲۱ درصد را در بخش اتومبیل شامل ثالث اجباری و بدنه و همچنین ۱۹ درصد را نیز در بخش بیمه های زندگی شامل اندوخته دار و غیراندوخته دار به دست آورده است.

بر اساس آمار منتشره از سوی نوین ( بیمه نوین)، رشته درمان با اختصاص ۲.۹۵۲ میلیارد و ۹۳۷ میلیون ریال حق بیمه ( ۴۴ درصد) در جایگاه نخست در سبد پورتفوی این شرکت بیمه ای قرار گرفته ضمن این که ۱.۸۲۰ میلیارد و ۸۶۷ میلیون ریال از کل خسارت های پرداختی نیز در این رشته پرداخت شده که نشان دهنده سهم ۵۳ درصدی از مجموع خسارت ها است.
رشته ثالث اجباری هم سهمی ۱۵ درصدی از حق بیمه و ۱۷ درصدی از خسارت های پرداختی بیمه نوین دارد به گونه ای که ۱.۰۳۶ میلیارد و ۲۲۳ میلیارد ریال از کل حق بیمه ها و ۵۹۲ میلیارد و ۸۹۲ میلیون ریال از خسارت های پرداختی را به خود اختصاص داده است.

سهم بیمه بدنه هم از سبد پورتفوی بیمه نوین با حق بیمه ای معادل ۳۸۳ میلیارد و ۸۸۲ میلیون ریال، ۶ درصد و سهم آن از خسارت ها با رقمی معادل ۲۲۹ میلیارد و ۵۰۴ میلیون ریال، ۷ درصد گزارش شده است.

در عین حال، بیمه های زندگی نیز سهم قابل توجهی در پورتفوی بیمه نوین به دست آورده اند به گونه ای که ۱۲ درصد از حق بیمه های تولیدی با رقمی معادل ۷۹۸ میلیارد و ۹۵۴ میلیون ریال مربوط به بیمه های زندگی اندوخته دار و ۷ درصد از این سبد با رقمی معادل ۴۶۲ میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریال متعلق به رشته بیمه های زندگی غیراندوخته دار است.

سهم بیمه های زندگی اندوخته دار از خسارت های پرداختی نوین هم ۶ درصد معادل ۲۱۰ میلیارد و ۴۱۲ میلیون ریال و سهم بیمه های زندگی اندوخته دار هم ۵ درصد معادل ۱۸۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال اعلام شده است.

در عین حال، شرکت بیمه نوین در یک ماهه منتهی به پایان آبان ماه سال جاری، ۶۵۰ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال بیمه نامه فروخته و ۴۰۵ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال نیز به بیمه گزاران خود خسارت پرداخت کرده است.