جامع خبر(جامع نیوز):معاون وزیر صنعت ، معدن وتجارت و رئیس هیئت عامل ایدرو به پیشنهاد معاون صنایع پیشرفته و پروژه های کلان انرژی در حکمی علیرضا ارغائی را به سمت مدیر صنایع پیشرفته و فناوری های نو سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران منصوب کرد. به نقل از ایدرونیوز، در حکم  علی نبوی ، بر مطالعه […]

جامع خبر(جامع نیوز):معاون وزیر صنعت ، معدن وتجارت و رئیس هیئت عامل ایدرو به پیشنهاد معاون صنایع پیشرفته و پروژه های کلان انرژی در حکمی علیرضا ارغائی را به سمت مدیر صنایع پیشرفته و فناوری های نو سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران منصوب کرد.

به نقل از ایدرونیوز، در حکم  علی نبوی ، بر مطالعه و ارزیابی و بازنگری در راهبرد های سازمان در توسعه فناوری و تحقیقات ، شناسایی و تجزیه و تحلیل فناوری حال و آینده مورد تقاضای حوزه های صنعتی منتخب سازمان ، ایده یابی و تعریف پروژه های ایجاد و توسعه فناوری های متناسب با نیاز بازار تاکید شده است .

ارغایی در سوابق خود مدیریت صنایع غیرفلزی  ایدرو ،  مجری طرح بازسازی و نوسازی صنایع عراق و سوریه ، مدیرعاملی شرکت گسترش صنایع بلوچ ،  مجری بازسازی کارخانه قند دزفول  ، رییس هیات مدیره شرکت دریا دانش فناور پارس و… را دارد .