نمایندگان منتخب بیمه های زندگی بیمه تعاون در اسفند ماه معرفی شدند. به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، برترین نمایندگان و اعضای سازمان فروش بیمه های زندگی بیمه تعاون در اسفند‌ماه معرفی شدند. بر این اساس، اسماعیل غفاری، حدیثه سیدحسینی و حسن مسکینی؛ سه برگزیده ای بودند که موفق شدند عناوین نمایندگان برتر بیمه های […]

نمایندگان منتخب بیمه های زندگی بیمه تعاون در اسفند ماه معرفی شدند.

به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، برترین نمایندگان و اعضای سازمان فروش بیمه های زندگی بیمه تعاون در اسفند‌ماه معرفی شدند.

بر این اساس، اسماعیل غفاری، حدیثه سیدحسینی و حسن مسکینی؛ سه برگزیده ای بودند که موفق شدند عناوین نمایندگان برتر بیمه های زندگی را به خود اختصاص دهند.

اسماعیل غفاری نماینده بیمه تعاون از شعبه کرج، حدیثه سیدحسنی و حسن مسکینی نیز نمایندگان شعبه رشت بیمه تعاون می‌باشند.

گفتنی است که نمایندگان شعبه رشت بیمه تعاون در فصل زمستان توانستند ۷۷% از سهم نمایندگان برتر فروش را کسب کنند.